Elnökség

Murányi Sándormura@muranyi.hu
Bernula Károlyinfo@intertherm.hu
Leikauf Tiborleikauf@vipmail.hu
Huszár Tiborcaminus@axelero.hu
Czétány Lászlómctherm@mctherm.hu
Körösztös Imrekorexkft@gmail.com
Sántha Károlysanthakaroly@t-online.hu
Cserkuthy Lászlócserkuthy@glt.hu
Antal Istváninfo@antal-therm.hu

B.) Elnökség

1, Az Elnökség létszáma tizenegy fő. A testületet a Közgyűlés választja, négy éves időtartamra.

2. Az Elnökség tagjainak megválasztását jelölés előzi meg. Az Egyesület minden tagja az Elnökség megválasztására összehívott Közgyűlés meghívójához mellékelt jelölő íven állíthat legfeljebb tizenegy jelöltet legkésőbb a Közgyűlés megnyitásáig. A jelölő ívet a Közgyűlés helyszínén elhelyezett, lezárt dobozban kell elhelyezni. Ezt követően a Közgyűlés – az Elnökség javaslata alapján – háromtagú Jelölő Bizottságot választ, akik összesítik a beérkezett jelöléseket. Amennyiben a jelölés alapján az Elnökség létszáma a tizenegy főt nem érné el, úgy azonnal pótjelölést kell tartani. A jelölteket tartalmazó listára nem vehető fel, aki a Közgyűlésen szóban, vagy írásban nem tesz a tisztség elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. A szavazás titkosan, a jelöltek nevét tartalmazó listán legfeljebb tizenegy jelölt neve mellé helyezett x vagy + jellel történik. Ezt követően a tizenegy legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz az Elnökség tagja.

Tekintettel arra, hogy a 2/2005. Közigazgatási Jogegységi határozatban foglaltaknak megfelelően társadalmi szervezet természetes személy tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvényben meghatározott jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazás alapján más nem képviselheti, az elnökségbe jelölt tagoknak személyesen kell a tisztségre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tenniük.. E szabály valamennyi tisztségre való megválasztásra is vonatkozik.

3. Az Elnökség a megválasztás után köteles 15 napon belül alakuló ülést tartani, melyen az Elnökség tagjai közül megválasztja az Egyesület Elnökét, Elnökhelyettesét és Ügyvezető alelnökét. Megbízatásuk ideje négy év.

4. Ha egy elnökségi tag kiválik (meghal), lemond, a következő Közgyűlésen helyette új tagot kell választani. Az új tag megbízatása a következő Elnökség megválasztásáig szól.

5. A határozathozatalban nem vehet részt, akire, vagy akinek hozzátartozójára a határozat vonatkozik, különösen amellyel felelősségét megállapítják, az alól mentesítik, kötelezettség teljesítését írják elő.

6. Ha a hivatalban lévő Elnökség megbízatása a következő Közgyűlés időpontja előtt lejár, ügyvivő testületként a következő Elnökség megválasztásáig a halaszthatatlan döntéseket meghozhatja. Az ügyvivő testület azonban köteles a Közgyűlésnek beszámolni, a megbízatás lejártától végzett tevékenységét a Közgyűléssel jóváhagyatni.

Az Elnökség működése

a) Az Elnökség összehívására, helyszínére a Közgyűlés összehívásának szabályai az alábbi eltéréssel irányadók. A meghívó kiküldése és az ülés megtartása között legalább 7 napnak el kell telnie. Az Elnökség határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén új elnökségi ülést kell összehívni.

b) Az Elnökség első elnökségi ülésén tagjai közül Elnököt, Elnökhelyettest és Ügyvezető alelnököt választ, akik az Egyesületet önállóan képviselik.

c) Határozatait egyszerű szótöbbséggel (kivétel IV. 4. c)), nyílt szavazással hozza. Minden elnökségi tagnak egy szavazata van.

d) Az Elnökség az ülésekről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesít.

Az Elnökség hatásköre

a) a Közgyűlések előkészítése

b) két Közgyűlési időszak között ellátja az aktuális feladatokat,

c) átruházott hatáskörben jogosult dönteni az éves költségvetésről, melyről utólag a Közgyűlésnek beszámol,

d) javaslattétel a tagdíj összegszerűségének meghatározására (rendes és pártoló tagok tagdíja),

e) jogosult munkacsoportok felállítására. A munkacsoportoknak tanácsadói, javaslattételi jogkörük van. A feladatot, valamint a testület összetételét és létszámát az Elnökség határozza meg. Az Egyesületnél működő állandó munkacsoportok a következők: Tagfelvételi Bizottság, Etikai Bizottság, Minőségbiztosítási Team.

f) a Tagfelvételi Bizottság javaslata alapján dönt a tagfelvétel ill. az Etikai Bizottság vizsgálata és javaslata alapján a taggal szemben alkalmazott szankciók kérdésében. Az Elnökség a szankciók kérdésében hozott határozatát a benyújtott fellebbezés alapján saját hatáskörben visszavonhatja, megváltoztathatja, ellenkező esetben köteles felterjeszteni a Közgyűlés elé.

g) Az Elnökség az Etikai Bizottság javaslata alapján: – figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont tagot – az Egyesület tagjai sorából kizárja – az eljárás alá vont tag tagsági viszonyát határozott időre felfüggeszti, amelynek időtartama 3 hónaptól 1 évig terjedhet

h) bármely tag javaslata alapján dönt a tiszteletbeli taggá nyilvánításról Az Elnökséget az Etikai Bizottság javaslata a szankció alkalmazása szempontjából nem köti.