Az Elnök

Elnök:
Murányi Sándor
sandor@muranyi.hu

Elnök helyettes:
Bernula Károly
bernula.karoly@intertherm.hu

Ügyvezető alelnök:
Leikauf Tibor
leikauf@vipmail.hu

Az Elnök feladata:

– tervezi, szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, vezeti az üléseket,

– előkészíti a Közgyűlés, ill. az Elnökségi ülések napirendjét, elkészíti beszámolóját, részt vesz az írásos anyagok előkészítésében, gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség összehívásáról,

– gazdálkodik – az Elnökséggel egyetértésben – az egyesület vagyonával, előkészíti az irányelveket a költségvetés elkészítéséhez,

– az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. § (3) bekezdése alapján az elnökhelyettessel, Ügyvezető alelnökkel vagy egy az Elnökség által megválasztott és a választás alkalmával készült jegyzőkönyvben megnevezett elnökségi taggal együtt rendelkezik úgy, hogy a bankműveletek során mindig kettejük aláírása szükséges .A rendelkezéshez az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes és az Ügyvezető alelnök illetve a megválasztott elnökségi tag aláírása szükséges.

– felveszi és fenntartja a kapcsolatot hasonló szervezetek képviselőivel, az állami és gazdálkodó szervekkel, illetve a társadalmi szervezetekkel,

– szerződéseket, megállapodásokat köthet, és írhat alá az Elnökség határozata alapján, – meghatározza az elnökségi tagok feladatait, irányítja tevékenységüket, – szükség esetén vizsgálatot rendelhet el:

  1. – az Egyesület szabálytalan pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatban
  2. – fegyelmi vétség esetén

– nyilatkozattételre (sajtó, rádió, TV, külső szervek felé) jogosult. Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén feladatait az Elnökhelyettes illetve az Ügyvezető alelnök látja el.

Az Ügyvezető alelnök feladata:

– Az Elnökség tagjaként részvétel az Elnökség munkájában,

– Az Alapszabályban nevesített feladatok ellátása,

– Az Elnökre háruló egyes feladatok szervezése, végrehajtása,

– Az Egyesület adminisztrációs ügyeinek irányítása, koordinálása