Aktuális alapszabályzat

Az Energiapartnerek- Gázellátó és Szerelő Szakmai Közösség Egyesület Alapszabálya

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1, Az Egyesület neve: Energiapartnerek – Gázellátó és Szerelő Szakmai Közösség Egyesület (a továbbiakban: Egyesület).

2. Az Egyesület rövid neve: Gázközösség Egyesület

3. Székhelye : 7626 Pécs, Búza tér 8/A.

4. Az Egyesület működési területe: Azoknak az engedélyeseknek a szolgáltatási területén fejti ki tevékenységét, amelyek a Gázközösség Egyesület tagjai.

5. Az Egyesület jogállása: Önkéntes, nyílt demokratikus elven alapuló, politikai pártoktól független szervezet, amely működésének alapvető elveit és kereteit Magyarország Alaptörvénye, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény, és az ezeken alapuló jogszabályok, valamint ezen Alapszabály határozza meg. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy, amely önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal, valamint önálló költségvetéssel rendelkezik.

6. Az Egyesület képviselői: Az Egyesület elnöke, elnökhelyettese és ügyvezető alelnöke, akik az Egyesületet önálló képviseleti joggal képviselik.

II.

AZ EGYESÜLET CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

1, Az Egyesület célja: Az Energiapartnerek – Gázellátó és Szerelő Szakmai Közösség Egyesület célja a földgáz energiahordozó felhasználásában érdekelt partnerek közös érdekeinek képviselete, az ügyfelek igényeihez igazodó és a költségkímélő szolgáltatásra vonatkozó igények figyelembevétele. Az Egyesület célja a vezetékes gázszolgáltatás és kapcsolódó szakmai területek, iparágak műszaki, tudományos és gazdasági fejlődésének elősegítése, kiemelt figyelmet fordítva a fogyasztók ellátási és műszaki biztonságára, illetve a környezetvédelemre.

2, Az Egyesület feladata:

– a takarékos energiafogyasztás elősegítése és támogatása, erre irányuló ismeretterjesztés a fogyasztók körében,

– Oktatás, szakmai továbbképzés, műszaki tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása,

– a tagok szakmai megbecsülésének növelése,

– a gázipar műszaki előírásaira vonatkozó szabályozások és előírások kezdeményezése, véleményezése.

III.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

Az Egyesület szervei:

A.) Közgyűlés

B.) Elnökség

C.) Számvizsgáló Bizottság

A.) Közgyűlés

1) A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb szerve. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. A Közgyűlés az Egyesület székhelyén kívüli helyszínen is megtartható.

2) A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vagy az Ügyvezető alelnök hívja össze, legalább 14 nappal az időpontot megelőzően, írásbeli meghívóval. A meghívóban meg kell jelölni a Közgyűlés helyét, idejét, valamint a tervezett napirendi pontokat. Meg kell jelölni a meghívóban azt a napot, melyen a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés ismételten összehívásra kerül, s a megjelentek számától függetlenül dönteni fog.

3) A Közgyűlés napirendjére a tagok is tehetnek javaslatot. Ezek akkor vehetők fel a napirendbe, ha a Közgyűlés megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban beérkeztek az Elnökhöz, akadályoztatása esetén az Elnökhelyetteshez vagy az Ügyvezető alelnökhöz.

4) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály és az Etikai Kódex elfogadása és módosítása,

b) a költségvetés és az Elnökség évi beszámolójának elfogadása,

c) az Egyesület más társadalmi szervezettel – szervezeti alegységgel- való egyesülésének kimondása,

d) döntés az Egyesület feloszlásáról,

e) másodfokon döntés az Elnökség határozatával szemben benyújtott fellebbezés esetén

f) feloszlatás esetén döntés a fennmaradó vagyon felhasználásáról,

g) vezető, képviseleti és ellenőrző szervek megválasztása.

5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon több, mint a tagság fele jelen van (50 % + 1 fő) Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés – amely akár ugyanannak a napnak egy későbbi időpontjára is összehívható – az eredetileg is szerepelt napirendi pontokban döntésre jogosult és határozatképes, függetlenül a jelenlevő számától. A megismételt Közgyűlés meghívójában szükséges a tagok tájékoztatása távolmaradásuk következményeiről – arról, hogy a Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz – illetőleg a nem ugyanazon a napon megismételt ülésre újabb meghívót kell valamennyi tagnak küldeni.

6) A Közgyűlés határozatait a megjelent tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni a jelenlévő tagok egyharmadának indítványára.

7) A megjelent tagok 2/3-os szótöbbsége szükséges az alábbi kérdésekben:

a) az Alapszabály módosítása

b) az Egyesület feloszlása Az a) és b) pontban megfogalmazott kérdésekben csak akkor dönthet a Közgyűlés, ha a Közgyűlési meghívóban napirendi pontként szerepelnek.

8) Az Egyesület nem természetes személy tagjai képviselőjük útján vesznek részt a Közgyűlésen.

9) A Közgyűlésről – a határozatokat magában vagy mellékletként tartalmazó – jegyzőkönyv készül, melyhez a jelenléti ívet mellékelni kell. A jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag írja alá.

B.) Elnökség

1, Az Elnökség létszáma tizenegy fő. A testületet a Közgyűlés választja, négy éves időtartamra.

2. Az Elnökség tagjainak megválasztását jelölés előzi meg. Az Egyesület minden tagja az Elnökség megválasztására összehívott Közgyűlés meghívójához mellékelt jelölő íven állíthat legfeljebb tizenegy jelöltet legkésőbb a Közgyűlés megnyitásáig. A jelölő ívet a Közgyűlés helyszínén elhelyezett, lezárt dobozban kell elhelyezni. Ezt követően a Közgyűlés – az Elnökség javaslata alapján – háromtagú Jelölő Bizottságot választ, akik összesítik a beérkezett jelöléseket. Amennyiben a jelölés alapján az Elnökség létszáma a tizenegy főt nem érné el, úgy azonnal pótjelölést kell tartani. A jelölteket tartalmazó listára nem vehető fel, aki a Közgyűlésen szóban, vagy írásban nem tesz a tisztség elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. A szavazás titkosan, a jelöltek nevét tartalmazó listán legfeljebb tizenegy jelölt neve mellé helyezett x vagy + jellel történik. Ezt követően a tizenegy legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz az Elnökség tagja.

Tekintettel arra, hogy a 2/2005. Közigazgatási Jogegységi határozatban foglaltaknak megfelelően társadalmi szervezet természetes személy tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvényben meghatározott jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazás alapján más nem képviselheti, az elnökségbe jelölt tagoknak személyesen kell a tisztségre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tenniük.. E szabály valamennyi tisztségre való megválasztásra is vonatkozik.

3. Az Elnökség a megválasztás után köteles 15 napon belül alakuló ülést tartani, melyen az Elnökség tagjai közül megválasztja az Egyesület Elnökét, Elnökhelyettesét és Ügyvezető alelnökét. Megbízatásuk ideje négy év.

4. Ha egy elnökségi tag kiválik (meghal), lemond, a következő Közgyűlésen helyette új tagot kell választani. Az új tag megbízatása a következő Elnökség megválasztásáig szól.

5. A határozathozatalban nem vehet részt, akire, vagy akinek hozzátartozójára a határozat vonatkozik, különösen amellyel felelősségét megállapítják, az alól mentesítik, kötelezettség teljesítését írják elő.

6. Ha a hivatalban lévő Elnökség megbízatása a következő Közgyűlés időpontja előtt lejár, ügyvivő testületként a következő Elnökség megválasztásáig a halaszthatatlan döntéseket meghozhatja. Az ügyvivő testület azonban köteles a Közgyűlésnek beszámolni, a megbízatás lejártától végzett tevékenységét a Közgyűléssel jóváhagyatni.

Az Elnökség működése

a) Az Elnökség összehívására, helyszínére a Közgyűlés összehívásának szabályai az alábbi eltéréssel irányadók. A meghívó kiküldése és az ülés megtartása között legalább 7 napnak el kell telnie. Az Elnökség határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén új elnökségi ülést kell összehívni.

b) Az Elnökség első elnökségi ülésén tagjai közül Elnököt, Elnökhelyettest és Ügyvezető alelnököt választ, akik az Egyesületet önállóan képviselik.

c) Határozatait egyszerű szótöbbséggel (kivétel IV. 4. c)), nyílt szavazással hozza. Minden elnökségi tagnak egy szavazata van.

d) Az Elnökség az ülésekről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesít.

Az Elnökség hatásköre

a) a Közgyűlések előkészítése

b) két Közgyűlési időszak között ellátja az aktuális feladatokat,

c) átruházott hatáskörben jogosult dönteni az éves költségvetésről, melyről utólag a Közgyűlésnek beszámol,

d) javaslattétel a tagdíj összegszerűségének meghatározására (rendes és pártoló tagok tagdíja),

e) jogosult munkacsoportok felállítására. A munkacsoportoknak tanácsadói, javaslattételi jogkörük van. A feladatot, valamint a testület összetételét és létszámát az Elnökség határozza meg. Az Egyesületnél működő állandó munkacsoportok a következők: Tagfelvételi Bizottság, Etikai Bizottság, Minőségbiztosítási Team.

f) a Tagfelvételi Bizottság javaslata alapján dönt a tagfelvétel ill. az Etikai Bizottság vizsgálata és javaslata alapján a taggal szemben alkalmazott szankciók kérdésében. Az Elnökség a szankciók kérdésében hozott határozatát a benyújtott fellebbezés alapján saját hatáskörben visszavonhatja, megváltoztathatja, ellenkező esetben köteles felterjeszteni a Közgyűlés elé.

g) Az Elnökség az Etikai Bizottság javaslata alapján: – figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont tagot – az Egyesület tagjai sorából kizárja – az eljárás alá vont tag tagsági viszonyát határozott időre felfüggeszti, amelynek időtartama 3 hónaptól 1 évig terjedhet

h) bármely tag javaslata alapján dönt a tiszteletbeli taggá nyilvánításról Az Elnökséget az Etikai Bizottság javaslata a szankció alkalmazása szempontjából nem köti.

Az Elnök feladata:

– tervezi, szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, vezeti az üléseket,

– előkészíti a Közgyűlés, ill. az Elnökségi ülések napirendjét, elkészíti beszámolóját, részt vesz az írásos anyagok előkészítésében, gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség összehívásáról,

– gazdálkodik – az Elnökséggel egyetértésben – az egyesület vagyonával, előkészíti az irányelveket a költségvetés elkészítéséhez,

– az Egyesület bankszámlája felett a Ptk. 29. § (3) bekezdése alapján az elnökhelyettessel, Ügyvezető alelnökkel vagy egy az Elnökség által megválasztott és a választás alkalmával készült jegyzőkönyvben megnevezett elnökségi taggal együtt rendelkezik úgy, hogy a bankműveletek során mindig kettejük aláírása szükséges .A rendelkezéshez az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes és az Ügyvezető alelnök illetve a megválasztott elnökségi tag aláírása szükséges.

– felveszi és fenntartja a kapcsolatot hasonló szervezetek képviselőivel, az állami és gazdálkodó szervekkel, illetve a társadalmi szervezetekkel,

– szerződéseket, megállapodásokat köthet, és írhat alá az Elnökség határozata alapján, – meghatározza az elnökségi tagok feladatait, irányítja tevékenységüket, – szükség esetén vizsgálatot rendelhet el:

  1. – az Egyesület szabálytalan pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatban
  2. – fegyelmi vétség esetén

– nyilatkozattételre (sajtó, rádió, TV, külső szervek felé) jogosult. Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén feladatait az Elnökhelyettes illetve az Ügyvezető alelnök látja el.

Az Ügyvezető alelnök feladata:

– Az Elnökség tagjaként részvétel az Elnökség munkájában,

– Az Alapszabályban nevesített feladatok ellátása,

– Az Elnökre háruló egyes feladatok szervezése, végrehajtása,

– Az Egyesület adminisztrációs ügyeinek irányítása, koordinálása

Tiszteletbeli elnök Az Egyesület – bármely tag javaslatára – tiszteletbeli elnököt választhat. Olyan személyt lehet javasolni, aki az Egyesület életében és tevékenységében kiemelkedő munkát végzett,az Egyesületnek tagja (nem természetes személy tag esetén annak munkavállalója, megbízottja), vagy korábban tag volt és tagsága nem kizárás miatt szűnt meg. A javaslatot – indoklással – az Elnökhöz kell benyújtani, aki azt a következő rendes Közgyűlés elé terjeszti. A tiszteletbeli elnököt – határozatlan időre – a Közgyűlés választja, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. Egy időben az Egyesületnek egy tiszteletbeli elnöke lehet. A tiszteletbeli elnök az Elnökségnek nem tagja, meghívottként tanácskozási joggal részt vehet az Elnökségi üléseken.

C.) Számvizsgáló Bizottság

Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés négy éves időtartamra három számvizsgálót választ. Tagjai maguk közül választják a Számvizsgáló Bizottság vezetőjét.

A Számvizsgáló Bizottság feladata

1. Az Egyesület pénzügyi- és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata.

2. A pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése.

3. A tagsági díj fizetésének ellenőrzése.

A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.

A Számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja:

• aki az Egyesület Elnökségének tagja,

• aki az Egyesület alkalmazásában áll,

• az Egyesületben gazdasági feladatokat lát el.

A Számvizsgáló Bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Egyesület Elnökségét, szükség esetén a felügyelő szervét.

IV.

A TAGSÁGI VISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Az Egyesület tagjai lehetnek: rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok

1, Az Egyesület rendes tagja lehet azon természetes vagy nem természetes személy, aki/amely az egyesület célkitűzéseit támogatja, az alapszabályt elfogadja, az Egyesületbe való felvételét kéri, a tagsági díjat fizeti, és vállalja, hogy az Egyesület munkájában részt vesz, illetve megfelel a lenti a-g) pont kritériumainak.

a) földgáz hálózatok létesítésével, földgáz fogyasztói rendszerek, szerelésével, beüzemelésével valamint szervízelésével foglalkozó vállalkozások, vagy egyéni vállalkozók – tevékenységükre vonatkozó jogosultságuk alapján

b) kéményseprő-ipari közszolgáltatók,

c) szakirányú jogosultsággal bíró tervezők, akik a Magyar Mérnöki Kamara tagjai,

d) földgázpiaci engedélyesek

e) gázkészülék-, gázipari berendezés, alkatrész gyártó és forgalmazó vállalkozások,

f) szakképző intézmények

g) szakmai érdekképviseleti szervezetek

2, Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek:

a) azok, akik az Egyesület rendes tagjai lehetnek

b) a szakmához közvetlenül vagy közvetve kötődő egyéb társadalmi szervezetek

c) más érdekelt intézmények (pl. szakiskolák, tervezőirodák, házépítő szövetkezetek, valamint magánszemélyek, pl. szakképzési intézményben dolgozók, szakoktatók, akik felvételüket kérik.), akik az Egyesület céljával egyetértenek, és vállalják az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. Költségvetési szerv az Egyesület pártoló tagja nem lehet.

3, Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek : Azok a természetes személyek, akik az Egyesület és annak céljai teljesítésében kiemelkedőt nyújtottak. A tiszteletbeli tagokról az elnökség dönt egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. A tiszteletbeli tagokat tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

A tiszteletbeli tagok jogai:

a) jogosult részt venni a Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal,

b) jogosult segíteni és támogatni az Egyesület munkáját.

4, Tagfelvétel rendje:

a) A felvételi kérelmet írásban kell az Egyesület székhelyére címezve benyújtani.

b) Három Egyesületi tag ajánlása szükséges a felvételhez.

c) A felvételről az Elnökség dönt a megjelent tagok 2/3-os szótöbbségével, a Tagfelvételi Bizottság véleménye alapján. Amennyiben a kérelmező tagként felvételt nyer, úgy a felvételről írásban értesítést kap, s ezzel egyidejűleg részére a jelen Alapszabályt és az Etikai Kódex egy példányát is kézbesíteni kell.

d) Elutasítás esetén a kérelmező jogosult 15 napon belül írásban fellebbezni a Közgyűléshez, a felvétel kérdésében II. fokon a Közgyűlés dönt.

e) Nem vehető fel az Egyesület tagjai sorába, akit az Elnökség jogerősen kizárt a tagjai közül, ideértve a kizárt tag alkalmazottját, tagját, aki a kizárásra okot adó mulasztásban vagy a cselekmény elkövetésében részt vett, illetve ilyen személy részvételével működő gazdasági társaságot.

A tagsági viszony a taggá válás feltételeinek fennállása esetén az elnökségi ülésen hozott határozat napjával kezdődik.

V.

A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1, A rendes tagok jogai:

a) jogosult az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni,

b) részt vehet az Egyesület összejövetelein és rendezvényein,

c) a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik a határozathozataloknál,

d) az Egyesület tisztviselőjének választható és maga is jogosult választani,

e) az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja.

2, A rendes tagok kötelezettségei:

a) az Alapszabály és az Etikai Kódex rendelkezéseinek betartása,

b) az Egyesület céljainak hatékony támogatása, részvétel az Egyesület munkájában,

c) az Elnökség javaslata alapján kialakított és a Közgyűlés által megszavazott éves tagdíjak befizetése, melynek határideje a tárgyév első negyedévének utolsó napja, az év közben felvett tag a felvétel évében a tagdíj arányos részének megfizetésére köteles, a felvételről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.

d) köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, mely más tag szakmai hírét csorbítaná, vagy másnak kárt okoz, foglalkozása szabályainak megszegésével jár, személyek életét vagy testi épségét veszélyezteti,

e) A nem természetes személy egyesületi taggal szemben folytatott csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolási eljárás esetén az eljárás megindítását követően a tag tudomására jutásától számított 30 napon belül köteles az Egyesület felé bejelenteni a jövőbeni tagsági viszonyával kapcsolatos szándékait.

f) Abban az esetben, ha az e) pontban foglalt bejelentési kötelezettségének a nem természetes személy tag nem tesz eleget, és az Egyesület tudomására jut, hogy ellene az e) pontban meghatározott eljárások vannak folyamatban, a tag részére küldött tértivevényes felszólító levél kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles választ adni tagsági viszonyával kapcsolatos szándékaira. Ennek elmulasztása esetén az Elnökség dönt a tagsági viszony megszüntetéséről.

g) Az Egyesület tagjai 30 napon belül kötelesek bejelenteni a névváltozást, átalakulást, lakcím, vagy székhelyváltozást, illetve egyéb elérhetőséget érintő ( telefon, fax, e-mail stb) adatváltozást.

3, A pártoló tag jogai és kötelességei:

a) köteles az Elnökség által megállapított, a pártoló tagokat terhelő tagdíjat megfizetni az V/2/c) pontban foglalt határidőig, valamint jogosult az Egyesület tevékenységét a tagdíjon felül egyéb hozzájárulásokkal támogatni

b) jogosult részt venni a Közgyűlésen tanácskozási joggal, valamint részt venni rendezvényein

c) jogosult segíteni és támogatni az Egyesület munkáját.

VI.

TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS A KIZÁRÁS ESETEI

A tagsági viszony megszűnik:

a) Tag halálával

b) Nem természetes személy esetén a nem természetes személy megszűnésével

c) Tag általi kilépéssel, amely kilépés írásbeli nyilatkozattal történik, a tagsági viszony a nyilatkozat Elnökhöz való beérkezésének napján szűnik meg.

d) Kizárással

e) Az Egyesület megszűnésével

Kizárási okok:

• amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségének egyszeri tértivevényes felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül sem tesz eleget,

• ha a tagságra való jogosultság, feltétel megszűnik, illetve akit tagságra jogosító feltétel hiányában, vagy kizáró ok ellenére vettek fel.

• ha a tag, vagy a tag képviseletében eljáró alkalmazott, megbízott, tag megsérti az Alapszabályt, vagy az Etikai Kódexben foglalt magatartási szabályokat, illetve sérti az Egyesület érdekeit, tekintélyét és hírnevét.

• ha a tag, vagy a tag képviseletében eljáró alkalmazott, megbízott, tag jogszabályba ütköző módon jár el, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségét megszegi, elmulasztja, továbbá magatartása közvetett vagy közvetlen veszélyhelyzetet idéz elő.

• Az V./2/f) pontban meghatározott feltételek fennállása esetén.

A kizárás kérdésében az Elnökség dönt. Az Elnökség határozata ellen a Közgyűléshez címzett, de az Egyesület Elnökéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A Közgyűlés a következő rendes Közgyűlésen bírálja el a fellebbezéseket.

A tagsági viszony megszűnését, illetve a kizárást követően tilos az Egyesület nevének vagy emblémájának használata.

A tagsági viszony megszűnése után a korábbi tagok nem nyújthatnak be igényt a közösség vagyontárgyaira. A befizetett tagdíjak és hozzájárulások visszatérítése kizárt.

VI.

AZ EGYESÜLET VAGYONA

Az Egyesület a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok és a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.

Az Egyesület bevételei:

a) tagok által befizetett díjak

b) jogi és magánszemélyek felajánlásai, támogatásai,

c) Az Egyesület vagyona lehet:

– készpénz (folyószámlán elhelyezve),


értékpapír,

– ingó, ingatlan vagyon.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl- az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

VII.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az Egyesület megszűnik:

a) ha feloszlását a Közgyűlés kimondja

b) más társadalmi szervezettel egyesül

c) A bíróság – megállapítja megszűnését, mert legalább egy éve már nem működik ill. tagjainak száma tartósan 10 fő alá csökkent, – feloszlatja, mert működése jogszabályt sért, vagy bűncselekményt, illetve bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, továbbá mások jogainak és szabadságának sérelmével jár.

Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után- vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.

Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapította meg és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

VIII.

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET

Az Egyesület működése felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másként nem biztosítható, az ügyész bírósághoz fordulhat.

IX.

Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a hatályos pénzügyi, számviteli, vagyonkezelési jogszabályok rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

X. EGYÉB

Az Egyesület adminisztratív teendőinek ellátására az Egyesület megbízási szerződést köt a feladat ellátásához megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel vagy gazdasági társasággal

Záradék

Az 1997.09.23. napján elfogadott Alapszabályt a Közgyűlés az 5/2012. (08. 11.) kgy. számú határozatával módosította, és a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta.

Pécs, 2012. augusztus 11.

Bayer Károly elnök