A tagfelvételi Bizottság

 

Czétány László

Bernula László

4, Tagfelvétel rendje:(részlet az alapszabályból)
a) A felvételi kérelmet írásban kell az Egyesület székhelyére címezve benyújtani.
b) Három Egyesületi tag ajánlása szükséges a felvételhez.
c) A felvételről az Elnökség dönt a megjelent tagok 2/3-os szótöbbségével, a Tagfelvételi Bizottság véleménye alapján. Amennyiben a kérelmező tagként felvételt nyer, úgy a felvételről írásban értesítést kap, s ezzel egyidejűleg részére a jelen Alapszabály és az Etikai Kódex egy példánya is kikézbesítést nyer.
d) Elutasítás esetén a kérelmező jogosult 15 napon belül írásban fellebbezni a Közgyűléshez., felvétel kérdésében II. fokon a Közgyűlés dönt.
e) Nem vehető fel az Egyesület tagjai sorába, akit az Elnökség jogerősen kizárt a tagjai közül, ideértve a kizárt tag alkalmazottját, tagját, aki a kizárásra okot adó mulasztásban vagy a cselekmény elkövetésében részt vett, illetve ilyen személy részvételével működő gazdasági társaságot. E szabály nem vonatkozik arra a tagra, illetve személyre, akivel szemben az Elnökség etikai vétség miatt jogerősen határozott idejű kizárást alkalmazott és a határozott idő eltelt.

A tagsági viszony a taggá válás feltételeinek fennállása esetén az elnökségi ülésen hozott határozat napjával kezdődik.